เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน
วารสาร FEAT

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

วารสารFEAT

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

โครงการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ครั้งที่ 6 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟาร์ม และการควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาห กรรมและชุมชน


>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 087-218-6214 ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ

อีเมล: editor.feat6@gmail.com


>>ดาวน์โหลด<<

- แบบฟอร์มการจัด Full Paper FEAT#6 (WORD) | (PDF)

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (WORD) | (PDF)
 

 

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุน ซึ่งมีทุน 2 ประเภท คือ
1. เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
2. เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก


กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
และขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 087-723-4273, 098-2269153

อีเมล: feat.kku@gmail.com

 

>>ดาวน์โหลด<<

- ประกาศการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

- แบบฟอร์ม สมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562


 

 

โครงการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2551
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟาร์ม และการควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาห กรรมและชุมชน

>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 090-294-2652

อีเมล: feat.kku@gmail.com

 

>>ดาวน์โหลด<<

- แบบฟอร์มการจัด Full Paper FEAT#5 (WORD) | (PDF)

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (WORD) | (PDF)- ปกหนังสือการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5

- หนังสือการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5

 

 

โครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561
ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพลังงานและปลุกกระแสความรู้สึกความคิดในการอนุรักษ์พลังงาน เพราะเยาวชนถือได้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 088-029-3396 (คุณโอ๋), 086-413-0479(คุณบาส), 099-069-1577(คุณนิค)

** ภาพข่าวกิจกรรมโครงการค่ายมอรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 7**

 

 

 

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุน ซึ่งมีทุน 2 ประเภท คือ
1. เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
2. เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก

 

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
และขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561

>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 083-5812446, 087-4252091

อีเมล: feat.kku@gmail.com

 

>>ดาวน์โหลด<<

- ประกาศการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบฟอร์ม สมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

>> ขยายเวลารับบทความ <<

ถึง 31 ตุลาคม 2560

 

>>โครงการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ<<

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560


........โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟาร์ม และการควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาห กรรมและชุมชน

>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 090-294-2652

อีเมล: feat.kku@gmail.com

 

>>ดาวน์โหลด<<

- แบบฟอร์มFull paper FEAT#4

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

- กำหนดการจัดประชุมวิชาการFEAT#4

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ในการจัดประชุมวิชาการFEAT#4

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดประชุมวิชาการFEAT#4

- กำหนดการนำเสนอบทความ

 

>> ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ FEAT 4 <<

 

 

>> อ่านข่าวทั้งหมด <<

>>โครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 6 <<

ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2560

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.......โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชน ให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพลังงาน และปลุกกระแสความรู้สึกความคิดในการอนุรักษ์พลังงานเพราะเยาวชนถือได้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น

.... ...นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงาน ที่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ใน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 และ 5

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

>> ภาพข่าวกิจกรรมโครงการค่ายมอดินแดงฯ <<

วารสารFEATฉบับล่าสุด

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

 

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

(ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.4 No.2
เล่มวารสารFEAT Vol.4 No.2
01 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้อากาศแบบถาดหมุน
เพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์
02 การประยุกต์ใช้ฟองน้ำขนาดเล็กสำหรับล้างทำความสะอาดผงถ่านหิน
03 การประยุกต์ใช้ฟองขนาดไมครอนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ
04 การกำจัดสาร Methylene Blue ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA
05 ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก
ในถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์
06 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก
 
ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
   

 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ