หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร
เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

วารสารFEAT

คำแนะนำในการตีพิมพ์
- กองบรรณาธิการ
- จุดมุ่งหมายและขอบเขต
- จริยธรรมของการตีพิมพ์
- ข้อแนะนำการตีพิมพ์
- ตัวอย่างแบบฟอร์มของบทความ

 

      

 

 

 

วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

( Farm Engineering and Automation Technology Journal)

บทความวารสารฉบับล่าสุดวารสาร FEAT ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 62 - ธ.ค.62)

 

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 62 - ธ.ค.62)

วารสาร FEAT ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 62 - มิ.ย.62)

 

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 62 - มิ.ย.62)

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

 

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 61 - มิ.ย.61)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 61 - มิ.ย.61)

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 60 - มิ.ย. 60)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 60 - มิ.ย. 60)

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 2(ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 59 - มิ.ย. 59)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

(มค. 59 - มิ.ย. 59)

<วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 58 - ธ.ค. 58)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 58 - ธ.ค. 58)

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58 - มิ.ย. 58)

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

(มค. 58 - มิ.ย. 58)