เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

วารสารFEAT

>>สมัครสมาชิก<<

เข้าสู่ระบบจัดการวารสาร

 

      

 

 

 

วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

( Farm Engineering and Automation Technology Journal)

บทความวารสารฉบับล่าสุด

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

 

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 61 - ธ.ค.61)

สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.4 No.2
เล่มวารสารFEAT Vol.4 No.2
01 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้อากาศแบบถาดหมุน
เพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์
02 การประยุกต์ใช้ฟองน้ำขนาดเล็กสำหรับล้างทำความสะอาดผงถ่านหิน
03 การประยุกต์ใช้ฟองขนาดไมครอนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ
04 การกำจัดสาร Methylene Blue ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก
โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA
05 ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก
ในถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์
06 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก
บทความวารสารทั้งหมด

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58 - มิ.ย. 58)

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

(มค. 58 - มิ.ย. 58)

 


สารบัญ
ปกวารสาร_FEAT Vol.1 No.1
เล่มวารสารFEAT Vol.1 No.1
01 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน
  เลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยชิ่งลม 
02 การกำจัดกลิ่นแอมโมเนียในอากาศด้วยกระบวนการกรองชีวภาพ
03 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
  เพื่อติดตาม และระบุตำแหน่งโคเนื้อในภาคปศุสัตว์
04 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งแผ่นชิ้นไม้อัดจาก
  เปลือกทุเรียน ด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับระบบ
  สมองกลฝังตัว และระบบการประมวลผลภา
05 แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล
06 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันด้วยน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัด
07 Parameters tuning optimization of second-order 
  sliding mode control by response surface methodology
08 การศึกษาการใช้เปลือกร่อนน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
  มาใช้เป็นตัวประสานถ่านอัดแท่ง


 

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 58 - ธ.ค. 58)

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 58 - ธ.ค. 58)


สารบัญ
ปกวารสาร_FEAT Vol1 No 2
เล่มวารสารFEAT_Vol.1 No.2
01 การศึกษาเพื่อตรวจสอบหาความยาวและจำนวนแถวที่เหมาะสม
  ของรางปลูกในการจ่ายน้ำเย็นให้กับการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
02 การผลิตฉนวนกันความร้อนจากโพลียูรีเทนและยางพารา
03 การลดการใช้น้ำสำหรับกระบวนการย้อม ในอุตสาหกรรมผลิตพรม
  ตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด
04 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบอบแห้งแบบหมุนชนิดไหลสวนทาง
05 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังต้นแบบที่พัฒนาในประเทศไทย
06 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยระบน้ำวนและระบบแผ่นกั้น
  แบบไม่ใช้อากาศ
07 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาสมุนไพรของคลีนิกแพทย์แผนไทย โดยใช้หลัก
  เทคโนโลยีสะอาด:กรณีศึกษาโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร


 

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 59 - มิ.ย. 59)

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

(มค. 59 - มิ.ย. 59)

 


สารบัญ
ปกวารสาร_FEAT Vol.2 No.1
เล่มวารสารFEAT Vol.2 No.1
01 การออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลลงประสิทธิภาพสูง
02 การเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันด้วยก๊าซชีวภาพและธาตุอาหารจากระบบถังหมัก
  ก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ
03 การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดทานตะวันกึ่งอัตโนมัติ
04 การศึกษาและปรับปรุงกล่องควบคุมการทำงานเครื่องยนต์ลูกสูบเดียว
  ระบบหัวฉีดเพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์E85 เป็นเชื้อเพลิง
05 การผลิตผงเลือดจระเข้น้ำจืดโดยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ
06 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันรำข้าว
07 การจัดสร้างต้นแบบกระบะเพาะชำต้นกล้ากล้วยควบคุมอุณหภูมิโดยแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

 


สารบัญ
ปกวารสาร_FEAT Vol2 No 2
เล่มวารสารFEAT_Vol.2 No.2
01 การพัฒนากลไกของระบบลำเลียงเหง้ามันสำปะหลังโดยการศึกษาวิเคราะห์
  แบบเวนน์ออยเลอร์(Euler diagram)
02 เครื่องผสมพร้อมกับอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
03 การปรับปรุงความแข็งแรงของโครงช่วงล่างของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
04 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่ด้วยระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมัก
  แบบโมดิฟายด์โคเวอร์ลากูน
05 การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อย
06 การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สำหรับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติด้วยฟังก์ชันโพลิโนเมียล
07 กระบวนให้ความร้อนร่วมกับกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ในการเปลี่ยนแป้ง
  ของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล


 

 

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 60 - มิ.ย. 60)

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 60 - มิ.ย. 60)

 


สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.3 No.1
เล่มวารสารFEAT Vol.3 No.1
01 การออกแบบวัฏจักรการขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์ในเขตเมืองสำหรับประเมินค่าการ
  ปลดปล่อยก๊าซไอเสียและการเสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
02 การพัฒนาระบบระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกแบบจลน์สำหรับการทำเกษตรกรแม่นยำ:
  การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของค่าพิกัดตำแหน่ง
03 การพัฒนากฎการควบคุมพีไอดีสำหรับอุปกรณ์ขับเร้าแบบ เปิด/ปิด
04 เส้นทางที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา
05 การหาค่าควบคุมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
06 ผลกระทบของแผ่นกั้นกังหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ
07 การประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ฟางข้าวในที่ในที่โล่งแจ้ง


               

 

 

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

(ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

 


สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.3 No.2
เล่มวารสารFEAT Vol.3 No.2
01 การสกัดน้ำตาลจากหญ้าเนเปียร์โดยการไฮโดรไลซิสด้วยด่าง
02 การผลิตไบโอมีเทนกากมันสำปะหลังโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค
ในกระบวนการย่อยสลายขั้นต้น
03 ผลของน้ำมันจากขยะพลาสติกต่อสมรรถนะในเครื่องยนต์ดีเซล
04 การผลิตแก๊สสังเคราะจากชีวมวลโดยใช้กระบวนการพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น
05 การแยกซิลิกาจากองค์ประกอบที่ได้จากการเผาแกลบข้าว ข้าวเหนียว (กข6)
ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิ
06 ผลกระทบของเกลือของอนินทรีย์ต่อการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอส
ด้วยจุลินทรีย์สายพันธ์ Pseudomonas Plecoglossicida Strain PF1 และ
Acinetobacter Baylyi Stain GFJ2 ในรูปแบบเซลล์ตรึง
07 ไอโซเทิร์มการดูดซับสีแอซิดโดยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากกาแฟ

 

 

วารสาร FEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 61 - มิ.ย.61)

 

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 61 - มิ.ย.61)

 

 


สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.4 No.1
เล่มวารสารFEAT Vol.4 No.1
01 การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน
02 แขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพาน
03 การวัดการละลายของปุ๋ยในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ค่าความนำไฟฟ้า
04 Removal of 17 alpha-methyltestosterone and Its Metabolites 
by Photo-Fenton Process
05 การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอนโดยวิธีผสมธรรมดา